Хімія : підручник для 8 класу
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

Повторення
§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула.....................7
§2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій............... 14
§3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини.... 21

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

§4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів . 27
§5. Поняття про родину лужних хімічних елементів.....................31
§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи........................36
§ 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва..............................43
§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів................48
§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа.....55
§10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону.......62
§11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні.68
§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома.................73
§13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів..........................................77
§14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів............82
§ 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома... 86
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома...................................................93
§ 17. Значення періодичного закону....................................96

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів......101
§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види.....................107
§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.............................112
§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою.......115
§ 22. Кристалічні ґратки...............................................120
§ 23. Виконання завдань різної складності..............................125

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро.128
§ 25. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою.................133
§ 26. Молярний об’єм газів . Закон Авогадро. Обчислення з його використанням...................................................138
§27. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів....................................................143
§28. Взаємозв’язок між фізичними величинами...........................148
§29. Виконання завдань різного рівня складності...................... 151

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 30. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів.154
§31. Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ...........159
§32. Поняття про кислоти............................................. 163
§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів..........................................................168
§34. Поняття про солі................................................ 173
§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції............................................... 179
§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів........................... 186
§37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій.................................... 193
§38. Хімічні властивості основ........................................ 199
§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні    властивості........204
§40. Хімічні властивості кислот........................................209
§ 41. Хімічні властивості середніх солей...............................214
§42. Загальні способи добування неорганічних речовин...................219
§ 43. Генетичні зв’язки між простими речовинами та основними класами неорганічних сполук...............................................223
§ 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук..........................................228
§45. Експериментальні задачі. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач.........231
§ 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів.....................................235
§47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ..240
§ 48. Поширеність у природі, використання середніх солей...........246
§49. Виконання комбінованих завдань.................................251

Додатки

Відповіді до розрахункових задач....................................253
Предметний покажчик ................................................254
Таблиця розчинності кислот, солей, основ та афотерних гідроксидів у воді .. 255

Відгуки

avatar
up