Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Українська мова : підручник для 7 класу
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2309-4
Формат: PDF (електронна книга)

Розумні й допитливі! ...................................................................................... 4

Вступ ....................................................................................................................... 5

§ 1. Мова — скарбниця духовності народу............................................... 6

Повторення та узагальнення вивченого............................................................ 9

§ 2. Відомості з синтаксису та пунктуації ............................................ 10
§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм ......................................... 18

Морфологія. Орфографія. Дієслово ................................................................... 33

§ 4. Дієслово як частина мови. Загальне значення ...............................34
§ 5. Неозначена та особові форми дієслова.............................................. 38
§ б. Види дієслів .......................................................................................... 42
§ 7. Часи дієслова ........................................................................................46
§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова І й II дієвідмін.........................49
§ 9. Способи дієслів та їх формотворення .............................................. 59
§ 10. Безособові дієслова ...............................................................................64
§ 11. Творення дієслів ...................................................................................68
§ 12. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів .................................................................................................... 74
§ 13. Е, и в особових закінченнях дієслів і й іі дієвідміни. Ь у дієсловах наказового способу ..................................................... 79

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник ..................................................... 83

§ 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова .................................. 84
§ 15. Активні дієприкметники. Творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу ............................................................88
§ 16. Пасивні дієприкметники. Творення. Пасивних дієприкметників минулого й теперішнього часу ............................ 98
§ 17. Відмінювання дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники ........................................................... 104
§ 18. Дієприкметниковий зворот.............................................................. 107
§ 19. Безособові дієслівні форми на -но, -то........................................... 112
§ 20. Правопис дієприкметників. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження ........ 119
§ 21. Правопис не з дієприкметниками .................................................. 123

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник .................................................... 127

§ 22. Дієприслівник як особлива форма дієслова ................................. 128
§ 23. Вид і час дієприслівників. Творення дієприслівників недоконаного й доконаного виду .................................................... 130
§ 24. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками ................... 134

Морфологія. Орфографія. Прислівник ......................................................... 139

§ 25. Прислівник як частина мови. Загальне значення. Синтаксична роль ............................................................................. 140
§ 26. Розряди прислівників за значенням ............................................. 143
§ 27. Способи творення та наголошування прислівників .................... 146
§ 28. Ступені порівняння прислівників................................................... 151
§ 29. Правопис прислівників .................................................................... 155
§ 30. Написання прислівників разом і через дефіс. Прислівники й прислівникові словосполучення, що пишуться окремо.......... 162

Службові частини мови. Прийменник .......................................................... 167

§ 31. Прийменник як службова частина мови та засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні ........................................................... 168
§ 32. Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників окремо, разом і через дефіс ............................................................. 172

Службові частини мови. Сполучник .............................................................. 177

§ 33. Сполучник як службова частина мови .......................................... 178
§ 34. Сполучники сурядності й підрядності у простому і складному реченні ................................................................................................ 181
§ 35. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо ............................................................................................... 186

Службові частини мови. Частка .................................................................... 189

§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням ...................................................................................... 190
§ 37. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки .... 196
§ 38. Не, ні, ані з різними частинами мови ........................................... 199

Службові частини мови. Вигук ....................................................................... 203

§ 39. Вигук як особлива частина мови .................................................... 204
§ 40. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках ............................................................................................... 208

Узагальнення й систематизація вивченого ................................................. 211

§ 41. Узагальнення й систематизація вивченого .................................. 212

Розвиток мислення й мовлення ...................................................................... 215

§ 42. Відомості про мовлення ................................................................... 217
§ 43. Аудіювання (слухання — розуміння). Аудіювання тексту з елементами роздуму ....................................................................... 222
§ 44. Аудіювання (слухання — розуміння). Аудіювання тексту з елементами опису процесів праці................................................ 225
§ 45. Аудіювання (слухання — розуміння). Аудіювання тексту з елементами опису предметів побуту............................................ 228
§ 46. Читання мовчки і вголос. Читання мовчки ................................ 232
§ 47. Читання мовчки і вголос. Читання вголос .................................. 236
§ 48. Говоріння. Письмо. Докладні і стислі, усні та письмові перекази за простим і складним планом ...................................... 241
§ 49. Говоріння. Письмо. Діалогічне мовлення ..................................... 250
§ 50. Говоріння. Письмо. Усні й письмові твори за простим і складним планом ............................................................................ 262
§ 51. Говоріння. Письмо. Замітка в газету (інформаційна, дискусійна) ........................................................................................... 271
§ 52. Говоріння. Письмо. Твір-оповідання за наведеним сюжетом .... 273
§ 53. Говоріння. Письмо. Ділові папери. Розписка ............................. 279

Перевір себе. Відповіді на творчі завдання ............................................ 281
Твій тлумачний словничок-довідничок ................................................... 282

Відгуки

avatar

up