Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова : підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-389-349-55
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. Це відомості про словосполучення й речення, звукову й графічну будову слова, інформація про лексикологію, словники, а також зв’язну мову. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення й відчуття стилю.

Від авторів..................................................... 4
ВСТУП
§ 1 Літературна норма української мови........................... 5
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2 Частини мови. Правопис частин мови. Розділові знаки
у вивчених синтаксичних конструкціях ..................... 8
§ 3 Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема
тексту................................................... 13
§ 4 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом................. 17
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово
§ 5 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.... 19
§ 6 Повторення вивченого про стилі мовлення.
Поняття про публіцистичний стиль .........................23
§ 7 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми,
дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то_26
§ 8    Неозначена форма та особові форми.........................ЗО
§ 9    Письмовий портретний нарис у публіцистичному стилі........32
§ 10    Доконаний і недоконаний види дієслова.....................34
§ 11 Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів
у минулому часі. Майбутній час............................38
§ 12 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього
й майбутнього часу........................................44
§ 13 Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, виконання дій, роздуму дискусійного
характеру.................................................50
§ 14 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів
умовного й наказового способів ...........................52
§ 15    Безособові дієслова.......................................56
§ 16    Способи творення дієслів..................................58
§ 17 Правопис дієслів. Не з дієсловами (повторення).
Правопис -ться, -иіся в кінці дієслів. Літери е,и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідміни, ь у дієсловах наказового
способу...................................................59
§ 18    Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю мовлення .... 66
Дієприкметник
§ 19 Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль......................68
§ 20 Активні й пасивні дієприкметники............................74
§ 21 Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього
й минулого часу. Правопис суфіксів дієприкметників.........77
§ 22 Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових закінчень
дієприкметників............................................82
§ 23 Докладний усний переказ розповідного тексту
(художнього стилю) з елементами опису зовнішності людини .... 84 § 24 Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях
із дієприкметниковими зворотами............................86
§ 25    Безособові дієслівні форми на -но, -то.................... 89
§ 26 Ну дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового
походження................................................ 91
§ 27    Не з дієприкметниками..................................... 93
§ 28 Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
(письмовий)............................................... 95
Дієприслівник
§ 29 Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль .................... 99
§ ЗО Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного
й доконаного виду, їх творення........................... 102
§ 31    Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому
звороті й одиничному дієприслівнику...................... 105
§ 32    Не з дієприслівниками.................................... 108
§33    Анотація................................................. 109
Прислівник
§ 34    Прислівник. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль ... 114
§ 35    Розряди прислівників..................................... 117
§36    Ступені порівняння прислівників.......................... 119
§ 37 Правопис прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників
і дієприкметників........................................ 121
§ 38    Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
мовлення з елементами роздуму ........................... 123
§ 39    Букви н і нн у прислівниках.............................. 124
§ 40    Не і ні з прислівниками ..................................126
§ 41    /та и в кінці прислівників............................... 128
§ 42 Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.
Написання прислівникових словосполучень
типу раз у раз, з дня на день............................ 131
§ 43 Письмовий стислий переказ розповідного тексту
про виконання певних дій у художньому стилі ............ 137
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
§44 Службові частини мови ................................... 141
Прийменник
§ 45 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні та реченні. Зв’язок прийменника
з непрямими відмінками іменника......................... 142
§46    Види прийменників за будовою........................... 146
§ 47    Написання прийменників разом, окремо і через дефіс..... 148
§ 48 Твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо).................... 152
Сполучник
§ 49 Сполучник як службова частина мови.
Види сполучників за будовою та походженням ............. 153
§ 50 Використання сполучників у простому й складному реченнях:
сполучники сурядності й підрядності..................... 158
§ 51 Написання сполучників разом і окремо.
Розрізнення сполучників і однозвучних слів.............. 162
§52    Розписка............................................... 167
Частка
§ 53    Частка як службова частина мови........................ 168
§ 54    Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки............. 171
§ 55    Написання не і ні з різними частинами мови (узагальнення) .... 172
§ 56 Усний твір-опис дій на основі власних спостережень
у художньому стилі ..................................... 176
Вигук
§ 57 Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках.
Кома та знак оклику у вигуках........................... 178
§ 58 Узагальнення та систематизація вивченого про частини мови,
їх правопис і використання в мовленні................... 183
Додаток 1.................................................... 193
Додаток 2.................................................... 196
Орфографічний словник .................................. 196
Тлумачний словник....................................... 199
Словник синонімів....................................... 208
Фразеологічний словник.................................. 211
Словник наголосів....................................... 212

Відгуки