Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Польська мова: підручник для 7 класу

Польська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік:
ISBN: 978-966-603-933-3
Формат: PDF (електронна книга)

У підручнику застосовано функціональний підхід до вивчення мовних явищ. Вони подаються у їх функціонуванні в зв’язному висловлюванні – тексті у зв’язках і взаємодії з усіма елементами мовної системи. Розглянуто питання лексикології, морфології і орфографії, синтаксису, зосереджено увагу на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, аспектах культури мови, подано вправи різного типу, диктанти, завдання на повторення, які продовжують формування навичок застосовування здобутих знань на практиці.

Wstęp ................................................................................................. 3
§ 1. Miejsce języka polskiego wśród innych języków słowiańskich ................................................................................ 3
Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału ...................... 6
§ 2. Rodzaje wypowiedzeń. Zdanie pojedyncze i złożone. Znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym i złożonym ............................................................. 6
1. Kształcenie językowe. Powtórzenie wiadomości o stylach. Styl publicystyczny. Streszczenie tekstu publicystycznego ..................................................................13
§ 3. Części mowy ............................................................................. 20
2. Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu o charakterze narracyjnym ...................................................27
§ 4. Sposoby tworzenia wyrazów ..................................................... 29
Leksykologia ..................................................................................... 35
Słownictwo ........................................................................................ 35
§ 5. Treść i zakres wyrazów ............................................................. 36
3. Kształcenie językowe. Ustne rozważanie na temat pracy archeologa ........................................................37
§ 6. Wyrazy zapożyczone i rodzime ................................................. 38
§ 7. Pisownia wyrazów zapożyczonych ........................................... 43
§ 8. Korzystajmy ze słowników ........................................................ 44
§ 9. Archaizmy i neologizmy ............................................................ 46
4. Kształcenie językowe. Opis pracy ........................................52
Morfologia i ortografia ..................................................................... 55
§ 10. Przysłówek, jego cechy gramatyczne. Rola w zdaniu ............................................................................ 55
§ 11. Podział znaczeniowy przysłówków ........................................... 57
§ 12. Stopniowanie przysłówków ....................................................... 62
5. Kształcenie językowe. Opis wyglądu zewnętrznego człowieka ................................66
§ 13. Sposoby tworzenia przysłówków .............................................. 70
§ 14. Pisownia przysłówków. Przysłówki proste i złożone ................. 74
§ 15. Analiza gramatyczna przysłówka .............................................. 83
6. Kształcenie językowe. Dokładne streszczenie tekstu ...............................................84
§ 16. Ogólne wiadomości o imiesłowie przymiotnikowym. Jego rola w zdaniu ........................................................................................ 87
§ 17. Imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne ............................... 90
§ 18. Tworzenie imiesłowów przymiotnikowych ................................. 93
7. Kształcenie językowe. Wypracowanierozważanie o charakterze dyskusyjnym ..................................................99
§ 19. Odmiana imiesłowów przymiotnikowych ................................. 102
§ 20. Analiza gramatyczna imiesłowu przymiotnikowego ................................................................... 104
§ 21. Imiesłów w roli rzeczownika lub przymiotnika ........................ 106
§ 22. Pisownia imiesłowów przymiotnikowych ................................. 107
§ 23. Zwroty imiesłowowe ................................................................ 109
8. Kształcenie językowe. Dialog i monolog ............................. 113
§ 24. Imiesłów przysłówkowy jako nieodmienna forma czasownika. Jego znaczenie, cechy gramatyczne, rola w zdaniu .................................................... 116
§ 25. Tworzenie imiesłowów przysłówkowych ................................. 118
§ 26. Zwroty imiesłowowe ................................................................ 123
§ 27. Pisownia nie z imiesłowami przysłówkowymi .......................... 128
§ 28. Analiza gramatyczna imiesłowu przysłówkowego ................... 130
9. Kształcenie językowe. Wypracowanie w formie opowiadania, zawierające dialogi ........................132
§ 29. Przyimek jako pomocnicza część mowy ................................ 136
10. Kształcenie językowe. Opis portretu .................................140
§ 30. Przyimki proste i złożone ........................................................ 142
§ 31. Przyimki w zdaniu ................................................................... 145
§ 32. Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych ....................... 147
§ 33. Analiza gramatyczna przyimka ............................................... 151
11. Kształcenie językowe. Jak pracować nad poprawą błędów ...................................153
§ 34. Spójniki jako wyrazy pomocnicze ............................................ 154
§ 35. Spójniki współrzędności .......................................................... 159
§ 36. Spójniki podrzędności ............................................................. 162
§ 37. Poprawne stosowanie spójników. Znaki przestankowe przy spójnikach ...................................... 165
§ 38. Analiza gramatyczna spójnika ................................................. 168
12. Kształcenie językowe. Dbamy o spójność tekstu ...................................................169
§ 39. Partykuły jako wyrazy pomocnicze ......................................... 174
13. Kształcenie językowe. Rozumienie i streszczenie tekstu naukowopopularnego........................................................178
§ 40. Pisownia partykuły by .............................................................. 182
§ 41. Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy ...................................................................... 184
§ 42. Analiza gramatyczna partykuł ................................................. 188
14. Kształcenie językowe. Charakterystyka ............................190
§ 43. Wykrzyknik jako część mowy .................................................. 193
§ 44. Analiza gramatyczna wykrzyknika .......................................... 197
§ 45. Powtórzenie w końcu roku szkolnego ..................................... 198
Dyktanda ......................................................................................... 213
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego ........................................................ 229

Відгуки


avatar

up