Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Хімія : підручник для 7 класу
Рейтинг: 4.6 з 5 (35 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2490-2
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.
На сторінках підручника учні знайдуть посилання на сайт interactive.ranok.com.ua, де розміщено завдання для самоконтролю та демонстраційні відео хімічних дослідів.
Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Знайомство з підручником................................................. 3

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука................................................ 5
Що вивчає хімія?.............................................................. 5
Хімія — галузь природознавства........................................ 7
Хімія в промисловості....................................................... 8
Хімія та навколишнє середовище..................................... 10
§ 2. Короткі відомості з історії хімії........................................ 11
Реміснича хімія............................................................... 11
Хімія в античному світі................................................... 13
Виникнення слова «хімія»............................................... 14
Алхімічний період........................................................... 15
Сучасна хімія.................................................................. 17
§ 3. Робота в хімічній лабораторії. Маркування небезпечних речовин. Спостереження й експеримент у хімії.................. 19
Лабораторне обладнання та хімічний посуд....................... 19
Нагрівальні прилади. Будова полум’я............................... 21
Маркування небезпечних речовин. Безпека під час роботи в хімічній лабораторії............................................23
Спостереження й експеримент у хімії............................... 25
Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії.
Прийоми роботи з хімічним обладнанням.......................... 28
Практична робота № 1.......................................................... 30

Тема І. Початкові хімічні поняття

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості................................ 34
Речовина. Матеріал. Тіло................................................. 34
Фізичні властивості речовин............................................. 36
Агрегатні стани речовин.................................................. 38
Лабораторний дослід № 1...................................................... 39
§ 5. Чисті речовини та суміші. ............................................... 43
Суміші та чисті речовини в природі.................................. 43
Однорідні та неоднорідні суміші....................................... 44
Властивості чистих речовин і сумішей.............................. 45
Як відрізнити чисту речовину від суміші?......................... 46
Розділення сумішей......................................................... 47
Практична робота № 2.......................................................... 52
§ 6. Атоми. Молекули............................................................ 53
Атоми............................................................................. 53
Молекули........................................................................ 53
Атоми та молекули в речовинах....................................... 56
§ 7. Хімічні елементи............................................................. 59
Поняття про хімічні елементи.......................................... 59
Назви та символи хімічних елементів............................... 60
Поширеність хімічних елементів у природі....................... 62
§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.... 64
Періодична система — перелік відомих елементів.............. 64
Структура Періодичної системи........................................ 64
§ 9. Хімічні формули речовин................................................. 68
§ 10. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса............ 73
Відносна атомна маса...................................................... 73
Відносна молекулярна маса.............................................. 74
§ 11. Масова частка елемента в речовині................................... 77
Закони Пруста і Дальтона................................................ 78
§ 12. Прості та складні речовини.............................................. 81
Прості речовини.............................................................. 83
Метали та неметали......................................................... 83
Складні речовини............................................................ 85
Класифікація складних речовин....................................... 86
Лабораторний дослід № 2 ..................................................... 88
§ 13. Валентність..................................................................... 90
Поняття про валентність.................................................. 90
Визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук......................................... 92
Складання формули бінарної сполуки за валентністю елементів.................................................. 93
§ 14. Фізичні та хімічні явища................................................. 97
Фізичні явища................................................................ 97
Хімічні явища................................................................. 98
Ознаки хімічних реакцій................................................. 99
Умови перебігу хімічних реакцій.....................................102
Лабораторний дослід № 3.....................................................102
Практична робота № 3 ........................................................104

Тема ІІ. Кисень

§ 15. Повітря, Оксиген, кисень................................................107
Повітря і кисень............................................................107
Кисень та озон...............................................................108
Фізичні властивості кисню..............................................109
Відкриття кисню............................................................110
Оксиген у природі..........................................................111
Поняття про оксиди. ......................................................113
§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях...................................115
Закон збереження маси...................................................115
Складання рівнянь хімічних реакцій...............................118
§ 17. Добування і зберігання кисню.........................................122
Розкладання оксидів.......................................................122
Розкладання бертолетової солі. Каталізатори....................123
Розкладання калій перманганату.....................................124
Як можна зібрати добутий кисень?..................................125
Добування кисню з гідроген пероксиду............................125
Реакції розкладу............................................................126
Добування кисню в промисловості. Зберігання кисню.......126
Практична робота № 4.........................................................130
§ 18. Хімічні властивості кисню..............................................132
Загальна характеристика хімічних властивостей кисню.....132
Взаємодія кисню з простими речовинами.........................132
Взаємодія кисню зі складними речовинами......................134
§ 19. Горіння й окиснення речовин у повітрі............................136
Горіння речовин у повітрі...............................................136
Повільне окиснення........................................................138
Вибух............................................................................138
Умови виникнення та перебігу реакції горіння.................139
Гасіння полум’я.............................................................141
§ 20. Застосування кисню. Проблема чистого повітря................143
Застосування кисню........................................................143
Проблема чистого повітря...............................................145
§ 21. Колообіг Оксигену в природі...........................................145
Поняття про колообіг хімічних елементів.........................145
Зв’язування атомів Оксигену в інші сполуки....................146
Утворення кисню............................................................147

Тема ІІІ. Вода

§ 22. Вода..............................................................................150
Вода — найважливіша речовина на Землі........................150
Фізичні властивості води.................................................151
Вода в природі...............................................................152
§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів................................154
Поняття про розчини......................................................154
Масова частка розчиненої речовини.................................155
Лабораторний дослід № 4.....................................................157
§ 24. Взаємодія води з оксидами..............................................160
Поняття про кислоти й основи........................................160
Кислотні оксиди.............................................................160
Основні оксиди...............................................................161
Виявлення кислот і основ у розчинах..............................162
Лабораторний дослід № 5.....................................................163
§ 25. Проблема чистої води.....................................................164
Проблема чистої води.....................................................164
Джерела забруднення води..............................................165
Охорона водойм від забруднення......................................166
Очищення води..............................................................166

Додатки

Фізичні властивості деяких речовин................................170
Шкала твердості речовин Ф. Мооса..................................172
Традиційні (тривіальні) назви деяких речовин та їхні хімічні формули..................................................173
Хімічні рекорди.............................................................174
Видатні хіміки України та їхній внесок у розвиток науки............................................................175
Посилання в Інтернет на цікаві хімічні ресурси...............178
Словник термінів............................................................179
Алфавітний покажчик....................................................183
Відповіді на розрахункові задачі......................................185

Відгуки

avatar

up