Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Українська мова. 6 клас: розробки уроків
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978–617–09–1942–7

Посібник містить детальні розробки уроків з української мови для 6-го класу. Видання укладено відповідно до вимог чинної програми. У посібнику подано детальні розробки 122 уроків, включаючи уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи. Враховано вік шестикласників; учитель знайде в книжці багато цікавих завдань, застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам. На диску ви знайдете календарний план і електронні демонстраційні матеріали до семи уроків, із яких два — нестандартні. 
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Передмова
Урок № 1 Багатство й краса української мови
Урок № 2 Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про мову та мовлення. Ситуація спілкування. Види мовленнєвої діяльності (повторення)

Повторення вивченого у 5 класі

Урок № 3 Словосполучення й речення
Урок № 4 Головні та другорядні члени речення
Урок № 5 Однорідні члени речення
Урок № 6 Звертання
Урок № 7 Вставні слова та сполучення слів
Уроки № 8–9 Пряма мова. Діалог
Урок № 10 Контрольна робота № 1. Тестування. Навчальне читання мовчки
Урок № 11 Зв’язне мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст
Урок № 12 Зв’язне мовлення. Стилі й типи мовлення. «Відоме» й «нове» в реченнях тексту (повторення)
Урок № 13 Зв’язне мовлення. Докладний усний переказ тексту художнього стилю
Урок № 14 Зв’язне мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення

Лексикологія. Фразеологія

Урок № 15 Лексика. Лексикологія. Лексичне значення слова (повторення). Види словників
Урок № 16 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту
Урок № 17 Групи слів за їхнім походженням. Власне українські та запозичені (іншомовного походження) слова
Урок № 18 Зв’язне мовлення. Особливості опису приміщення. Усний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення
Уроки № 19–20 Активна та пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми
Урок № 21 Зв’язне мовлення. Складання діалогів
Уроки № 22–23 Зв’язне мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі
Урок № 24 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова
Урок № 25 Діалектні, професійні слова й терміни
Урок № 26 Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис приміщення за картиною (в художньому стилі)
Урок № 27 Просторічні слова та жаргонізми
Урок № 28 Офіційно-ділова лексика
Урок № 29 Зв’язне мовлення. Ділові папери. План роботи
Урок № 30 Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
Урок № 31 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок № 32 Фразеологізми в ролі членів речення
Урок № 33 Узагальнення та систематизація вивченого з розділів «Лексикологія» та «Фразеологія»
Урок № 34 Контрольна робота № 2. Тестування. Читання мовчки

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Урок № 35 Змінювання й творення слів. Твірне слово — база для утворення іншого слова
Уроки № 36–37 Основні способи словотворення. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник
Уроки № 38–39 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин- від прикметників на -ський, -цький. Чергування приголосних та творення прикметників із буквосполученням -чн-(-шн-)
Урок № 40 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Урок № 41 Зв’язне мовлення. Письмовий переказ тексту наукового стилю
Урок № 42 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах
Урок № 43 Контрольний диктант
Урок № 44 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту
Урок № 45 Складні слова, утворені від числівників та дієслів. Тренувальні вправи
Урок № 46 Творення та правопис складноскорочених слів
Урок № 47 Контрольна робота № 3. Тестування

Морфологія. Іменник

Урок № 48 Загальна характеристика частин мови
Урок № 49 Іменник як частина мови
Урок № 50 Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні. Велика буква та лапки у власних назвах
Урок № 51 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту
Урок № 52 Рід іменників. Іменники спільного роду
Урок № 53 Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини
Уроки № 54–55 Зв’язне мовлення. Докладний контрольний переказ тексту розповідного характеру
Урок № 56 Відмінки іменників. Значення відмінків
Урок № 57 Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни
Урок № 58 Відмінювання іменників ІІ відміни
Урок № 59 Контрольна робота № 4. Тестування
Урок № 60 Закінчення родового відмінка однини іменників ІІ відміни
Урок № 61 Відмінювання іменників ІІІ відміни
Урок № 62 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту з творчим завданням
Урок № 63 Відмінювання іменників IV відміни
Урок № 64 Незмінювані іменники
Урок № 65 Відмінювання іменників множинної форми
Урок № 66 Написання не з іменниками
Урок № 67 Особливості творення іменників
Урок № 68 Літери е, и, і в суфіксах -ечк-(-єчк-), -ечок-, -ичк?, -ичок-, -инн(я), -інн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о)
Урок № 69 Написання та відмінювання імен по батькові
Урок № 70 Підсумковий урок за темою «Іменник»
Урок № 71 Контрольна робота № 5. Тестування. Навчальне аудіювання

Морфологія. Прикметник

Урок № 72 Прикметник як частина мови
Урок № 73 Якісні, відносні, присвійні прикметники, їх творення та правопис
Урок № 74 Зв’язне мовлення. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого
Урок № 75 Перехід прикметників з однієї групи в іншу
Урок № 76 Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису природи. Усний вибірковий переказ з елементами опису природи
Уроки № 77–78 Ступені порівняння прикметників
Урок № 79 Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи
Урок № 80 Повні та короткі форми прикметників
Уроки № 81–82 Прикметники твердої та м’якої груп. Відмінювання прикметників. Морфологічний розбір прикметника
Урок № 83 Творення прикметників. Написання прикметникових суфіксів
Урок № 84 Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис природи за картиною
Урок № 85 Зв’язне мовлення. Контрольний переказ тексту
Урок № 86 Написання не з прикметниками
Урок № 87 Написання -нн- і -н- у прикметниках
Урок № 88 Написання складних прикметників через дефіс або разом
Урок № 89 Контрольний диктант
Урок № 90 Зв’язне мовлення. Письмовий переказ тексту з елементами опису природи
Урок № 91 Перехід прикметників в іменники
Урок № 92 Зв’язне мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум
Урок № 93 Написання й відмінювання прізвищ
Урок № 94 Контрольна робота № 6. Тестування. Аудіювання розповідного тексту

Морфологія. Числівник

Урок № 95 Числівник як частина мови
Уроки № 96–97 Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
Уроки № 98–99 Відмінювання кількісних числівників
Урок № 100 Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум про вчинок людини
Урок № 101 Відмінювання порядкових числівників. Морфологічний розбір числівників
Урок № 102 Зв’язне мовлення. Складання діалогів із кількісними та порядковими числівниками
Урок № 103 Зв’язне мовлення. Замітка в газету типу роздуму про вчинок людини
Урок № 104 Творення числівників
Урок № 105 Підсумковий урок за темою «Числівник»
Урок № 106 Контрольна робота № 7. Тестування

Морфологія. Займенник

Урок № 107 Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
Урок № 108 Особові займенники та зворотний займенник себе
Урок № 109 Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за жанровою картиною
Уроки № 110–111 Питальні та відносні займенники
Уроки № 112–113 Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках
Урок № 114 Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінґвістичну тему
Урок № 115 Присвійні займенники. Морфологічний розбір займенників
Урок № 116 Читання й складання діалогів із займенниками
Урок № 117 Вказівні й означальні займенники
Урок № 118 Контрольна робота № 8. Тестування

Повторення в кінці року

Урок № 119 Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології
Урок № 120 Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії
Уроки № 121–122 Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

Відгуки

avatar

up