Рейтинг: 4.2 з 5 (33 голос.)

Українська мова: підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-466-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. У ньому подано відомості з лексикології та фразеології, інформацію про способи словотворення в українській мові. Окремі розділи присвячені розгляду частин мови — іменника, прикметника, числівника, займенника. Значну увагу приділено розвиткові зв'язної мови. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

Від авторів 
§1 Краса і багатство української мови

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення 
§3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні 
§4 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні 
§5 Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі 
§6 Текст. Структура тексту 
§7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ

§8 Групи слів за походженням 
§9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів 
§10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми 
§11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова 
§12 Діалектні слова 
§13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова 
§14 Офіційно-ділова лексика 
§13 Фразеологізми. Словник фразеологізмів 
§16 Джерела українських фразеологізмів 
§17 Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів 

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

§18 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення  
§19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова 
§20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чи-, -іин
§21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 
§22 Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах 
§23 Правопис складних слів разом і через дефіс 
§24 Написання слів з пів 
§25 Творення і правопис складноскорочених слів 

ІМЕННИК 

§26 Загальна характеристика частин мови 
§27 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
§28 Іменники — назви істот і неістот 
§29 Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах 
§30 Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників 
§31 Число іменників 
§32 Відмінки іменників 
§33 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 
§34 Відмінювання іменників І відміни 
§35 Відмінювання іменників II відміни 
§36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку 
§37 Відмінювання іменників III та IV відміни 
§38 Особливості написання іменників у кличному відмінку 
§39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 
§40 Особливості творення іменників. Правопис складних іменників 
§41 Не з іменниками 
§42 Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) 
§43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми 

ПРИКМЕТНИК

§44 Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника  
§45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні ,
§46 Ступені порівняння якісних прикметників 
§47 Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи 
§48 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники
§49 Написання прикметникових суфіксів 
§50 Написання не з прикметниками 
§51 Написання –н і -нн у прикметниках 
§52 Написання складних прикметників разом і через дефіс 
§53 Написання прізвищ прикметникової форми 

ЧИСЛІВНИК 

§54 Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
§55 Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені 
§56 Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників 
§57 Відмінювання і правопис порядкових числівників 

ЗАЙМЕННИК 

§58 Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
§59 Розряди займенників за значенням 
§60 Відмінювання займенників 
§61 Правопис займенників 

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§62 Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування 
§63 Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації
§64 Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення 
§65 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 
§66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 
§67 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму 
§68 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 
§69 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 
§70 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 
§71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням 
§72 Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план класного висловлювання 
§73 Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень 
§74 Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень 
§75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною 
§76 Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі 
§77 Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень 
§78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною 
§79 Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень 
§80 Письмовий твір-оповідання на основі побаченого 
§81 Замітка в газету — роздум про вчинки людей 
Додаток
Відповіді до кросвордів, ребусів, загадок і головоломок

Відгуки