Рейтинг: 3.8 з 5 (50 голос.)

Українська мова: підручник для 5 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-200-9
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

ВСТУП

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
§2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників
• Велика літера і лапки в іменниках
§3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
§4. Займенник. Особові займенники
§5. Числівник
§6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів
• Не з дієсловами
§7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників
§8. Прийменник. Сполучник

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні
§10. Речення
• Граматична основа речення (підмет і присудок)
• Види помилок
§11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні
• Окличні речення
§12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини
§13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)
§14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§15. Звертання. Роль звертань у реченні
§16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів
§17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
§18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§19. Діалог. Тире при діалозі

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§20. Звуки мови й звуки мовлення
§21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
§22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г
§23.Голосні й приголосні звуки
§24. Склад. Правила переносу слів. Наголос
§25. Орфоепія. Орфографія
• Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка
• Вимова наголошених і ненаголошених голосних
§26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
• Уподібнення приголосних звуків
• Спрощення в групах приголосних
§27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків
• Чергування [е]-[і], [е]-[и]
• Чергування [о]-[а]
• Чергування [о], [е] з [і]
• Чергування [е]-[о] після [ж], [дж], [ч], [ш]
• Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів
• Чергування [г], [к], [х]-[ж], [ч], [ш]—[з'], [ц ], [с']
• Чергування приголосних у коренях дієслів
• Основні випадки чергування у-в, і-й
• Вимова і правопис префіксів з- (зіс-)
• Вимова і правопис префіксів роз- (розі-), без-
§28. Позначення м’якості приголосних на письмі
• Сполучення літер ьо,йо
§29. Правила вживання знака м’якшення
§30. Правила вживання апострофа
§31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
§32. Написання слів іншомовного походження

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§33. Лексичне значення слова
§34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях
§35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
§36. Групи слів за значенням
• Синоніми
• Антоніми
• Омоніми
§37. Походження (етимологія) слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова.
Спільнокореневі слова й форми слова
§39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-
§40. Повторення вивченого впродовж року

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо
Поняття про ситуацію спілкування
Вимоги до мовлення
Текст і його ознаки. Тема та головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми та абзаци
Стилі мовлення
Типи мовлення
Особливості побудови розповіді
Особливості побудови опису предмета
Особливості побудови роздуму

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

Складання діалогів
Усна відповідь на уроці в науковому стилі
Усний твір-опис тварини за ілюстрацією
Усний твір-оповідання про випадок із життя

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ • ГОВОРІННЯ

Усний докладний переказ
Усний докладний переказ тексту наукового стилю
Усний переказ тексту розповідного характеру
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис предмета
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум
Усний переказ тексту, що містить синоніми та антоніми
Усний переказ розповідного тексту що містить елементи роздуму

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ • ПИСЬМО

Письмовий докладний переказ
Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета
Лист, адреса
Письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис тварини
Замітка до газети інформаційного характеру
Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Письмовий переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок
Словничок спілкування
Словничок почуттів
Словничок правильної вимови

Відгуки


avatar
1
Не могу нажать читать онлайн
avatar
0
2
Вы заходите на сайт с компьютера или планшета?
avatar
up