Рейтинг: 3.6 з 5 (36 голос.)

Українська мова: підручник для 5 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-402-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. Це відомості про словосполучення і речення, звукову й графічну будову слова, інформація про лексикологію, словники, а також зв'язну мову. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

Звернення до учнів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України
§ 2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
§ 3. Іменник
§ 4. Прикметник
§ 5. Числівник
§ 6. Займенник
§ 7. Дієслово
§ 8. Прислівник
§ 9. Прийменник
§ 10. Сполучник

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні
§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
§ 13. Речення з одним головним членом
§ 14. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення
§ 15. Другорядні члени речення
§ 16. Речення з однорідними членами
§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні
§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами
§ 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
§ 21. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 22. Діалог. Тире при діалозі

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки
§ 24. Приголосні тверді і м’які
§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні
§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і Ґ
§ 27. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ
§ 28. Склад. Основні правила переносу слів
§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник
§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником
§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів
§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
§ 34. Спрощення в групах приголосних
§ 35. Чергування [о] [а], [е] - [і], [е] - [и]
§ 36. Чергування [о], [е] з [і]
§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш
§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків
§ 40. Основні випадки чергування у - в, і - й
§ 41. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака
§ 42. Сполучення йо, ьо
§ 43. Правила вживання апострофа
§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники
§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§ 50. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів
§ 51. Омоніми
§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова
§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова
§ 55. Вимова і написання префікса з- (зі-, с)
§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без-
§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність
§ 59. Аудіювання, читання, говоріння, письмо
§ 60. Спілкування як важливий складник культури людини
§ 61. Текст. Основні ознаки тексту
§ 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту
§ 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів
§ 64. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум
§ 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
§ 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
§ 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§ 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю
§ 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
§ 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях
§ 71. Твір-опис тварини в художньому і науковому стилях
§ 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі
§ 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик
§ 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі
§ 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі
§ 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру
§ 77. Ділові папери. Написання листів. Адреса

Додатки

Додаток 1. З орфографічного словника
Додаток 2. З орфоепічного словника
Додаток 3. Зі словника іншомовних слів
Додаток 4. Із тлумачного словника
Додаток 5. З етимологічного словника
Додаток 6. Зі словника синонімів
Додаток 7. Зі словника антонімів

 

Коментарі

Всього коментарів: 0