Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Природознавство. 5 клас: розробки уроків
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN:

Посібник містить детально розроблені плани-конспекти уроків природознавства в 5 класі, складені відповідно до вимог чинної навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і може використовуватися в комплекті з усіма чинними підручниками. До посібника додається компакт-диск, на якому розміщений календарно-тематичний план, розробки презентацій до нестандартних уроків і роздатковий матеріал для учнів. Посібник призначений для вчителів природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

ВСТУП
Урок 1 Науки, що вивчають природу. Організація спостережень за природою. 6
Урок 2 Методи вивчення природи. 11
Урок 3 Обладнання для вивчення природи. Дослідний практикум: складання
переліку побутових вимірювальних приладів. 14
Урок 4 Практичне заняття. Ознайомлення з різними типами довідкових видань
із природничих наук. Дослідний практикум: складання переліку побуто-
вих вимірювальних приладів і проведення вимірювань за допомогою
одного з них. 16
Урок 5 Міні-проект «Видатні вчені-натуралісти». 21
Розділ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ І ЯВИЩА НАВКОЛО НАС
Урок 6 Тіла навколо нас. Характеристики тіла. 28
Урок 7 Практична робота: вимірювання маси й розмірів різних тіл. 31
Урок 8 Речовини, фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл,
рідин і газів. 34
Урок 9 Атоми й хімічні елементи. Урок-гра «Подорож у мікросвіт».? 38
Урок 10 Молекули. Рух молекул. Дифузія. 42
Урок 11 Різноманітність речовин. Поняття про прості й складні речовини, неор-
ганічні й органічні речовини. 45
Урок 12 Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей. Практичне за-
няття: розділення сумішей фільтруванням. 51
Урок 13 Розчини, розчинники, випаровування. Дослідний практикум: дослі-
дження залежності швидкості випаровування рідини від температури
й площі поверхні. 54
Урок 14 Підсумкове повторення.59
Урок 15 Явища природи. Фізичні явища. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок
явищ у природі. 62
Урок 16 Різноманітність фізичних явищ: теплові, механічні, магнітні й електричні
фізичні явища. 66
Урок 17 Звукові й світлові фізичні явища. 72
Урок 18 Хімічні явища, їхні ознаки. Горіння. Гниття. 77
Урок 19 Міні-проект «Опале листя — користь чи шкода?». Підсумкове повторен-
ня. (Розділ І, уроки 15–19.) 81
Урок 20 Небо й небесна сфера. Видимі рухи світил. Дослідний практикум: спо-
стереження за зоряним небом упродовж календарного року. 84
Урок 21 Міжзоряний простір: комети, астероїди, метеорити й метеори.? 88
Розділ ІІ. ВСЕСВІТ
Урок 22 Зоря — світне небесне тіло. Відмінності між зорями. Значення зо-
ряного неба в історії людства. Практичне заняття: визначення відомих
сузір’їв на карті зоряного неба. 92
Урок 23 Сонце. 96
Урок 24 Планети й планетні системи. Сонячна система. Відмінності між
планетами. 98
Урок 25 Зоряні системи — галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення
галактик. 102
Урок 26 Всесвіт та його складники. Космічний туризм. 106
Урок 27 Людина й Всесвіт. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. 110
Урок 28 Методи й засоби астрономічних досліджень. 113
Урок 29 Міні-проекти: «Космос далекий і близький», «Світ галактик». 116
Розділ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
Тема 1. Земля як планета
Урок 30 Гіпотези й сучасні уявлення про виникнення Землі. 123
Урок 31 Форма й розміри Землі. Внутрішня будова Землі. 126
Урок 32 Місяць — супутник Землі. Сонячні й місячні затемнення. 129
Урок 33 Способи зображення Землі. Масштаб. 134
Урок 34 Практичне заняття: знаходження на глобусі й карті материків, частин
світу, географічних об’єктів. 137
Урок 35 Рух Землі. Пори року. 141
Урок 36 Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту. 145
Урок 37 Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.149
Урок 38 Повітря — суміш газів. Властивості повітря. Значення повітря. 152
Урок 39 Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води. 157
Урок 40 Вода — розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини
в природі. Дослідний практикум: вивчення розчинності речовин;
дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі)
у воді. 161
Урок 41 Значення води в природі. Використання води людиною. 164
Уроки 42–43 Міні-проекти «Крапля, або Де ми втрачаємо воду», «Професія дощового
черв’яка». 168
Урок 44 Позначення на контурній карті основних форм рельєфу України. Позна-
чення на контурній карті водних об’єктів України. 172
Урок 45 Підсумкове повторення. 175
Тема 2. Планета Земля як середовище перебування організмів
Урок 46 Організм і його властивості. Клітинна будова організмів. 178
Урок 47 Різноманітність організмів. Рослини. 183
Урок 48 Різноманітність організмів. Тварини. 186
Урок 49 Різноманітність організмів. Гриби. 190
Урок 50 Різноманітність організмів. Бактерії. 194
Урок 51 Умови життя на планеті Земля. Вплив на організми факторів неживої
природи. 198
Урок 52 Пристосованість організмів до періодичних змін умов середовища пере-
бування. Різноманітність середовищ перебування. 201
Урок 53 Наземно-повітряне середовище, пристосованість організмів до життя
в ньому. 204
Урок 54 Водне середовище перебування. Пристосованість організмів до життя
у воді. 207
Урок 55 Ґрунтове середовище перебування. Пристосованість організмів до життя
в ґрунті. 211
Урок 56 Вплив на організми факторів живої природи. Взаємозв’язки між орга-
нізмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів. 214
Урок 57 Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості 219
Уроки 58–59 Практичне заняття: визначення назв найпоширеніших в Україні рос-
лин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників. Ознайомлення
з найпоширенішими отруйними рослинами, грибами й тваринами своєї
місцевості. 224
Урок 60 Міні-проект «Тварини минулого». 235
Урок 61 Підбиття підсумків дослідницького практикуму: дослідження впливу
температури, світла й вологості на проростання насіння. Підсумкове
повторення. 239
Тема 3. Людина на планеті Земля
Урок 62 Людина — частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в при-
роді, що виникають унаслідок природних факторів і діяльності людини. 242
Урок 63 Екологічні проблеми та їхнє розв’язання. 245
Урок 64 Охорона природи. Червона книга України. 249
Урок 65 Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збере-
ження природи Землі. 254
Урок 66 Міні-проекти: «Чи не перетвориться Земля на пустелю?», «Будь природі
другом!». 258
Урок 67 Практична робота: складання Червоної книги своєї місцевості. 262
Урок 68 Підсумкове повторення. 264 

Відгуки

avatar

up