Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Географія : Підручник для 11 класу: профільний рівень
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0075-5
Формат: PDF (електронна книга)

Пропонований підручник з географії це перший вітчизняний підручник, адресований учням старшої профільної школи. На сторінках цієї навчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження. У підручнику висвітлено такі теми географічної науки: загальні закономірності природи, види географічних карт й інші картографічні твори, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти, гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів. Навчальний матеріал підручника доповнюватиме ваші знання з економіки, права, історії та екології, сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу.

Текст підручника ілюстровано фотографіями, малюнками, картосхемами й діаграмами, містить багато таблиць і довідкових даних.

Вступ

§1. Науковий метод як спосіб мислення
§2. Сучасні методи дослідження географії

РОЗДІЛ І. Загальні закономірності природи Землі

Тема 1. Фізична географія наука про природу Землі
§3. Наука про природу Землі
Тема 2. Земля як планета
§4. Земля у Всесвіті
§5. Походження Землі та етапи її розвитку
§6. Рухи Землі, їхні наслідки
§7. Земля як система
Тема 3. Літосфера і рельєф Землі
§8. Внутрішня будова Землі
§9. Літосферні плити та їхні структурні елементи
§10. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Землетруси і вулканізм
§11. Властивості і функції літосфери
Тема 4. Педосфера
§12. Ґрунти як унікальна природна система
§13. Типи грунтів
Тема 5. Атмосфера і клімати Землі
§14. Склад і будова атмосфери
§15. Повітряні маси, атмосферні фронти, циклони і антициклони
§16. Кліматі кліматотвірні чинники. Вплив людини на склад атмосфери
Тема 6. Гідросфера і Світовий океан
§17. Гідросфера. Колообіг води в природі
§18. Води суходолу. Річки
§19. Підземні води. Озера, льодовики, болота
§20. Світовий океан
Тема 7. Біосфера
§21. Колообіг речовин у біосфері
§22. Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери
Тема 8. Географічна оболонка
§23. Географічна оболонка. Її властивості
§24. Природно-територіальні комплекси. Ландшафти

РОЗДІЛ II. Карта мова географії

Тема 1. Історія картографічного пізнання
§25. Формування уявлення людей про Землюта її зображення на картах
§26. Розвиток картографії в Україні
Тема 2. Види та типи географічних зображень
§27. Класифікація карт
§28. Інші картографічні та географічні зображення Землі
Тема 3. Картографічні проекції
§29. Види картографічних проекцій
§30. Використання географічних карт
Тема 4. Топографічні карти і прийоми роботи з ними
§31. Сутність топографічних карт, їхні особливості. Масштаб довжин і площ
§32. Географічні та прямокутні координати. Кути напрямків
§33. Опис місцевості за топографічною картою
Тема 5. Способи зображення на географічних картах
§34. Способи зображень на географічних картах. Картодіаграми, картограми
§35. Способи відображення картографічної інформації
Тема 6. Картографія та геоінформатика
§36. Географічні інформаційні системи
§37. Геоінформатика та картографія

РОЗДІЛ III. Географія культури

Тема 1. Світові цивілізації
§38. Цивілізації. Напрями цивілізаційного розвитку людства
§39. Систематика цивілізацій. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу
Тема 2. Світові культури
§40. Культура: її зміст і функції
§41. Географія культури

РОЗДІЛ IV. Соціально-економічна географія України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§42. Українська державна і національна територія України. Політико-географічне положення
Тема 2. Населення України
§43. Демографічні проблеми України
§44. Розселення українців у світі
§45. Соціальна структура населення України. Працересурсннй потенціал
Тема 3. Економічна географія України
§46. Сучасні риси національного господарства України
§47. Показники соціально-економічного розвитку держави та якості життя населення
§48. Структура національного господарства
§49. Економіко-географічні відмінності регіонів України
Тема 4. Соціальна географія України
§50. Становлення соціальної географії України
§51. Культурно-освітній і науковий комплекси України
§52. Соціально-побутовий комплекс України
Тема 5. Соціально-економічне районування
§53. Особливості, чинники та принципи соціально-економічного районування
§54. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів
Тема 6. Зовнішні зв’язки України
§55. Міжнародні відносини. їхня класифікація
§56. Форми міжнародного співробітництва України

РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства

Тема 1. Глобальні проблеми людства. Геоглобалістика
§57. Глобалізація та її форми
§58. Класифікація глобальних проблем
Тема 2. Глобальні проблеми політичного і соціально-економічного характеру
§59. Проблема війни і миру
§60. Проблема біженців. Розширення НАТО у східному напрямку
Тема 3. Глобальні проблеми природно-економічного характеру
§61. Екологічні проблеми. Територіальний аналіз екологічних проблем світу
§62. Економічні проблеми: енергетична і сировинна
§63. Продовольча проблема і її географічні аспекти
§64. Проблема Світового океану
Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру
§65. Демографічна проблема
§66. Проблеми відсталості країн, охорони здоров’я населення і довголіття. Тендерне насильство
Тема 5. Глобальні проблеми змішаного характеру
§67. Проблеми тероризму, злочинності, регіональних конфліктів, стихійних лих, технологічних аварій
Тема 6. Глобальні проблеми наукового характеру
§68. Проблеми освоєння космосу. Довгострокове прогнозування клімату
Тема 7. Глобальна освіта
§69. «Малі проблеми»: націоналізму, наркоманії, демократії, бюрократії
§70. Глобальна освіта, її сучасні риси. Реформи освіти

РОЗДІЛ VI. Стратегія сталого розвитку

Тема 1. Екологічна криза
§71. Етапи впливу людини на природу
§72. Антропогенне забруднення
§73. Середовище життєдіяльності людини
Тема 2. Соціальна криза
§74. Соціальна криза та її складові. Демографічна криза
§75. Здоров’я людини: фізичне і психічне
Тема 3. Економічна криза
§76. Економічна криза
§77. Обсяги виробництва в країнах світу та вичерпні природні ресурси. Раціональне природокористування
§78. Економічне зростання. Проблеми екстенсивного розвитку економіки у країнах світу
Тема 4. Сталий розвиток найефективніший шлях виходу з кризи
§79. Наукові передумови сталого розвитку
§80. Сталий розвиток і його показники
§81. Способи вирішення проблем сталого розвитку
§82. Досвід розробки національних стратегій сталого розвитку
§83. Концепція переходу України до сталого розвитку

РОЗДІЛ VII. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези

Тема 1. Глобальні прогнози
§84. Моніторинг навколишнього середовища. Глобальний прогноз
§85. Глобальне моделювання
Тема 2. Глобальні проекти
§86. Глобальні проекти в Світовому океані
§87. Проекти створення міжнародних транспортних коридорів
Тема 3. Глобальні гіпотези
§88. Гіпотеза глобальних змін клімату Землі
§89. Гіпотеза стабілізації чисельності населення Землі. Гіпотеза Ейкуменополіса

Додатки
Короткий словник термінів і понять

 

Відгуки

avatar

up